History Personals Teaching process Scientific process Scientific seminar Student Library

Galary


Intergal and Differential Equations Department in 2023
From left to right (down row): O.B.Kurilko, I.O.Parasyuk, M.O.Perestyuk, M.F.Horodnii, Y.V.Loveikin;
(up row): V.V.Sobchuk, N.V.Kasimova, A.V.Sukretna, Y.V.Fedorenko, O.V.Kapustyan


Department staff and students of Aktobe state university (Kazakhstan) (2012)


70 years of Mechanics and Mathematics Faculty (2010)
Intergal and Differential Equations Department


Intergal and Differential Equations Department in 2009
From left to right: O.V.Kapustyan, P.O.Kasyanov, N.V.Zadoyanchuk, O.S.Cherhikova, M.O.Perestyuk, A.V.Sukretna, Yu.V.Loveikin, I.O.Parasyuk


Intergal and Differential Equations Department in 2007
From left to right: (down row) O.S.chernikova, I.O.Parasyuk, M.O.Perestyuk, O.V.Kapustyan,
(up row) F.A.Asrorov, A.V.Sukretna, T.M.Trofimchuk, Yu.V.Loveikin, P.O.Kasyanov


Intergal and Differential Equations Department in 2000
From left to right (down row): V.M.Burim, M.Ya.Svishchuk, M.O.Perestyuk, V.V.Ishchuk;
(up row): S.V.Pozur, O.M.Stanzhickij, I.O.Parasyuk, O.V.Kapustyan


Intergal and Differential Equations Department in 1984
From left to right (down row): A.M.Samoilonko, Yu.O.Mitropolskij, D.I.Martinyuk;
(up row): V.V.Ishchuk, B.I.Moseenkov, V.O.Volkova, M.O.Perestyuk, I.O.Parasyuk.


Intergal and Differential Equations Department in 1965
From left to right (down row): V.O.Volkova, Yu.O.Mitropolskij, I.Z.Shtokalo, L.M.Gracianska;
(up row): Z.R.Velianinova, B.I.Moseenkov, M.I.Tereshchenko, I.A.Pavlyuk, A.A.Stonickij, N.V.Barkovska

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Integral and Differential Equations Department
All rights reserved